Study on the White Stork (Ciconia ciconia) Autumn Migration, Northeastern Bulgaria